hétfő, január 17, 2022
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2022.01,01-től érvényes

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.radixcomp.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető  a következő weboldalról: https://webshop.radixcomp.hu/upload_files/filemanager/aszf.pdf


 

Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek.

  

1. Szolgáltató adatai:

  

A szolgáltató neve: Radix Comp Kft

 

A szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely Wesselényi u 27.

 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt

elektronikus levelezési címe: info@radixcomp.hu

 

Cégjegyzékszáma: Cg.18-09-105678

 

Adószáma: 13135700-2-18

 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

 

Telefonszáma: 94/324-238, 94/315-688

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-53438/2012

 

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

 

radixcomp.hu honlap esetén:

 

Webonic kft 8000 Székesfehérvár Budai út 14, support@webonic.hu

 

webshop.radixcomp.hu webáruház esetén:

 

Corwell Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37. corwell@corwell.hu

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató, és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó vagy Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

  

2. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.radixcomp.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren http://webshop.radixcomp.hu (a továbbiakban: Radixcomp webáruház) keresztül történik.

 

Szolgáltató Radixcomp webáruházának vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval Szolgáltató Partnere tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Ha Felhasználó elfelejti jelszavát, Szolgáltató kérésre újra rendelkezésre bocsátja, vagy partner a weboldalon kérheti az „elfelejtettem jelszavam” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A regisztrációval Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

 

A Radixcomp Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta Szolgáltató.

 

2.2. A Radixcomp Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

2.3. A Radixcomp Webáruház szolgáltatásait valamennyi természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el Ektv.2§(t), jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 

2.4. A Felek közötti egyedi szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is egyedi szerződésnek minősül, amelyet Partner Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A keretszerződés és az egyedi szerződések tartalmáról Szolgáltató Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

  

3. Regisztráció

 

3.1. A weboldal jobb felső részében található „belépés” gomb alatt megjelenő lenyíló menü alján található

Regisztráció link alatt, az ott található regisztrációs folyamatleírásban foglaltak szerinti eljárással,

valamint az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

 

3.2. Szolgáltatót Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a

Radixcomp Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, - módosítási hibára vagy

hiányra visszavezethető károkért, így különösen de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve

egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az

abból adódó károkért, ha Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem

Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Megrendelés

 

4.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a

konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhetők meg

részletesen. Ha Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató

ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. Szolgáltató által forgalmazott termék használat

i utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha Partner bármely okból

nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut

használatba veszi – jelezni köteles Szolgáltató vevőszolgálatánál, Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben

Partnernek a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,

használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon

bizalommal Szolgáltató vevőszolgálatához, amelynek adatait az 7. pontban találja.

 

4.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót

nem tartalmazza , vagy kérésre feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza . Ezek a

vételárak kizárólag a webes vásárlás esetén érvényesek. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás

költségét. A szállítási költségek feltételeiről jelen dokumentum 4.3-as pontja rendelkezik.

 

4.3. Szállítási költség:

 

Összeghatártól függő nettó szállítási árak

 

1. Szombathelyen összeghatártól , súlytól függetlenül ingyenes

 

2. Nettó 1-34999 Ft számlaértékig nettó 3000 Ft

 

3. Nettó 35000-69999 Ft számlaértékig nettó 4000 Ft

 

4. Nettó 70000-129999 Ft számlaértékig nettó 5400 Ft

 

5. Nettó 130000 Ft számlaérték felett nettó 7000 Ft

 

 

 

4.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy

a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges

esetekben előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott

napon napközben, ezzel követve, reagálva gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a Weboldalon

összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített éppen

aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó áreltéréseket

visszamenőlegesen Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző

időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait nem módosítja. Mindezek mellett bárminemű

módosítás a már megrendelt (korábban a Weboldalon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát

nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó. Amennyiben Szolgáltató minden

gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a

termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt

megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani

, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Partner írásban elállhat

vásárlási szándékától.

 

4.5. A megrendelést Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha Partner a

megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha Partner valamely mezőt hibásan

vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap Szolgáltatótól). Szolgáltatót Partner által tévesen és/vagy

pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb

problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4.6. Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az

Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4.7. Szolgáltató Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles Partner

részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat

elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor Szolgáltató ajánlati

kötöttsége, illetve Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan

megszűnik.

 

4.8. A rendelés visszaigazoló e-mailben, a Rendelkezésre állás oszlopban („Készlet”) visszaigazolt

időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően,

hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie Szolgáltatónak. Partner

abban az esetben elállhat – írásban - a Szerződéstől, ha Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő

időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús

események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár,

beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a

szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben Szolgáltató minden lehetőt elkövet, hogy

a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa, és arról a Partnert tájékoztassa.

 

5. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

 

5.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött

rendelési visszaigazolásban szereplő időponttól szállítja ki a Partner által a megrendelés során jelzett

szállítási címre, vagy a terméket a Partner személyesen is átveheti Szolgáltató telephelyén . Az átvétel

lehetőségéről a Partnert sms-ben,vagy e-mailben vagy telefonon értesítjük.

  

5.2. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

 

A munkanapon délután 13 óráig megrendelt árut a következő 1-5 munkanapon belül reggel 8 és délután

17:00 óra között házhoz szállítjuk saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével.

Szombathely területén a házhoz szállítás ingyenes.

 

5.3. Új Partnerek esetében Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz,

majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével Partner kérésére, Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség

van átutalásra, hitelvizsgálatot követően a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek

lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki Szolgáltató.

 

5.4. Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás (tényleges áruátadás) időpontjában a csomagot

tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően

mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában

elfogadni. Amennyiben Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó Partner kérésére

köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a

szállítmányozót terheli a felelősség, amely kizárólag érvényes és aláírt jegyzőkönyv esetében

érvényesíthető.

 

Fizetési módok

 

  • Készpénz: bolti átvétel, vagy szombathelyi kiszállítás esetén

  • Banki előreutalás

  • Bankkártyás fizetés: bolti átvétel esetén

  • Utánvét: futárszolgálat vagy postai szállítás estén

  • Banki átutalás: A Radix Comp Kft.-vel kötött megállapodás szerint

 
 

6. Garancia, szavatosság

 

6.1. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d. pontja) minősül. Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az Eladó telephelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz.

 

 

 

6.2. Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn

túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített

termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a

termék gyártója határozza meg.

 

Kellékszavatosság

 

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

 

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy

kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a

vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást

vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos

leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja

vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is

áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a

vállalkozás adott okot.

 


Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés

teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Amennyiben az eladó és a vevő között a szavatossági jogok érvényesítését illetően vita áll fenn, úgy

elsősorban polgári peres eljárásban van mód annak rendezésére.A Szolgáltató kiköti a Szombathelyi

Törvényszék illetőségét.

  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén

túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot

üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó

köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén

túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot

üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó

köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  

7. Ügyfélszolgálat 

Ügyfélszolgálat: Radix Comp Kft.

 

Ügyfélszolgálati iroda helye: 9700 Szombathely Wesselényi u 27..

 

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől csütörtökig: 8,30-17.00, pénteken: 8,30-15.00)

 

Telefon: +36 (94) 324-238 (hétfőtől péntekig)

 

Internet cím: www.radixcomp.hu

 

E-mail: info@radixcomp.hu

  

8. Egyebek

 

8.1. A Radixcomp Webáruház Microsoft Windows szerver alapokon működő információs rendszer,

biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az

alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és minden

esetben telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

A Weboldalon való vásárlás feltételezi Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak

ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

8.3. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításról

a weboldal fejlécében jól látható módon figyelmeztetés jelenik meg a változtatás dátumával egyetemben.

Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott

megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

 

Szombathely 2021,12,05,

Megjelent a 2022-es Nap-tár-ház katalógus!

 

2022-es Nap-tár-ház katalógus

 

Örömmel értesítjük, hogy megjelent a 2022-es évi naptárkínálatot és exkluzív ajándékokat tartalmazó Nap-tár-ház 2022 kiadványunk!

 

Az agendák, zsebnaptárak, asztali, illetve speditőr naptárak, falinaptárak és gyűrűs kalendáriumok mellett idén is helyet kaptak az exkluzív ajándékok, mint pl.  TROIKA exkluzív kulcstartók, LEITZ divatos üvegkulacsai és több technológiai kiegészítő is.

 

 Mit érdemes tudni a Nap-tár-házról? 

 

  • A kiadvány online, lapozható változata már elérhető a www.naptarkatalogus.hu oldalon
  • A termékek webáruházunkban megrendelhetőek. Keresés cikkszám alapján.

A képre kattintva webáruházunk aktuális oldalára kerül


 

egyszerűen titkosítható vele a nyomtatott szöveg
a papírra felvitt jelek struktúrája miatt olvashatatlanná válik a szöveg
ki- és bekapcsolható
jobb- és balkezes használat

 

Megrendelhető webáruházunkban.